مقاله ها

معماری منظر

طراحی کاشت یا معماری منظر یک فرآیند هنری و علمی می باشد.به بیانی دیگر معماری منظر،هنر تبدیل طرح وترکیب آن با نیاز های محیط،استقرار صحیح

ادامه مقاله »