نمایندگان فروش ایران

آدرس پیج اینستاگرام:

parandian.greenland@

شماره تماس: 

09123579389

آدرس پیج اینستاگرام:

tara_sabz_tous@

شماره تماس: 

09155067441

آدرس پیج اینستاگرام:

fazayesabz_esfahan@

شماره تماس: 

09131885363

آدرس پیج اینستاگرام:

fazayesabz_rahimzadeh@

شماره تماس: 

09143095484

آدرس پیج اینستاگرام:

baargesabz@

شماره تماس:

09149486272

آدرس پیج اینستاگرام:

baghkala.ir@

وبسایت:

https://baghkala.ir

شماره تماس:

09123880402

نمایندگان فروش بین المللی

آدرس پیج اینستاگرام:

parandiannigeria@

شماره تماس: 

905342274973+

آقای ملایری

شماره تماس: 

971527223833+