چرا باید در محوطه سازی از نوار جدا کننده استفاده کنیم؟

همواره نبود جدا کننده در محوطه سازی باعث خراب شدن محوطه های کشت و بی نظمی در لبه ها بعد از رشد و تکثیر گیاهان می شود . از طرفی بدلیل عوض شدن شرایط اقلیم  و کم آبی ، کنترل اب کشاورزی و تامین خاک یک مساله اساسی محسوب میشود و این مشکل مفاهیم جدیدی […]