مراحل نصب جدا کننده

۱- حفر ترانشه

ترانشه ای به عمق 7 تا 10 سانتی متر بوسیله بیل حفر مینمائیم و لبه های ترانشه را با کوبش مستحکم مینمائیم

۲- جاگذاری جداکننده

در امتداد لبه ترانشه لوله پلاستیکی را کار گزاری می نمائیم ، در قسمتهائی که به انحای زیاد احتیاج داریم می توانیم از حرارت دادن لوله کمک بگیریم .

۳- بریدن لوله پلاستیکی به اندازه دلخواه

لوله را میتوانیم بوسیله قیچی باغبانی در محلهائی که لازم داریم برش دهیم ، برای بهتر انجام شدن انحای مسیر سعی میکنیم از قطعات کوچکتر لوله استفاده نمائیم .

۴- اتصال دو سر لبه لوله پلاستیکی

جهت یکپارچه سازی و زیبائی مسیر لوله در فواصل جدایش لوله را بهم متصل مینمائیم . در مواردی که از لوله به عنوان آبرسان استفاده میکنیم ، یکپارچه سازی لوله الزامی است .

نکته : روش بهتر برای اتصال

۱- یک برش 10 سانتی در قسمت بالای لوله به وسیله قیچی یا اره ایجاد میکنیم

۲- با استفاده از رابط دو بخش جدا شده را به هم متصل مینماییم

۳-میخ فلزی را با زاویه 45 در قسمت کنگر ه ای وارد مینماییم

۵- تثبیت لوله پلاستیکی

در مواردی که خاک سست است یا بار محوری بالائی به زمین وارد میشود و یا یک سمت لوله آزاد است میتوانیم از میخ به عنوان تثبیت کننده لوله استفاده نمائیم .

۶- تسطیح بستر

بعداز اتمام عملیات لوله گزاری سطح خاک را تسطیح می نمائیم .

۷- تثبیت بستر

بوسیله چنگک یا کوبیدن پا به همراه آب پاشی بستر نقاط پست و بلندی که نیاز افزایش یا کاهش حجم جهت یکسان سازی سطح دارند را آماده بهره برداری مینمائیم .

خمها با زوایای کوچک

برای خمهایی که از حد معمول بیشتر هستند لارم است که از داخل هم چندین برش کنار هم به وسیله اره ایجاد کنیم تا دایره یا خم مورد نظر درست شود.

اتصال دو لوله

جهت اتصال دوقطعه لوله جدا کننده لازم است از یک قطعه لوله ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتری پلی اتیلنی نمره ۲۵ استفاده میکنیم، لوله را بین دو قطعه نوار جدا کننده  قرار میدهیم و قسمت انتهایی  را پس از سوراخ کردن توسط مفتول و یا بست پلاستیکی (کمربند) به هم وصل مینماییم.

اتصال دیوایدر در زوایای کمتر از ۹۰ درجه

در زاویه هایی که نیاز به برش های خاصتری دارند تا دیوایدر دقیقا طبق طرح کشیده شده اجرا گردد، برش لوله به صورت کامل انجام میگیرد.

دو قطعه برش خورده پس از سوراخ کردن قسمت پایینی آنها توسط سیم مفتول یا کمربند پلاستیکی به هم دوخته میگردد و بدین صورت زاویه مورد نظر طبق شکل در میاید.